top of page
sscppnitra_02.jpg

sme školské zariadenie poradenstva a prevencie

V systéme poradenstva a prevencie napĺňame svojou odbornou starostlivosťou podpornú úroveň 5. stupňa na báze multidisciplinárneho prístupu.

Všetky vysoko špecializované odborné činnosti na podpornej úrovni 5. stupňa sú vzájomne koordinované a prepájané s ostatnými stupňami podporných úrovní :

1. stupňa – pedagogickí zamestnanci, 

2. stupňa – školské podporné tímy,

3. – 4. stupňa odborní zamestnanci centier poradenstva a prevencie.

Odbornú starostlivosť poskytuje deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a rovnako ich  zákonným zástupcom, školám v súčinnosti s medzirezortnými odborníkmi, hlavne v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny podľa individuálnych potrieb klienta.

Pôsobnosť je celoslovenská. Pre prijatie do odbornej starostlivosti je potrebné odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie, CPP alebo lekára.

Interní odborní zamestanci

Externí odborní zamestanci

Čomu sa venujeme

Adekvátne

k individuálnym možnostiam a schopnostiam detí, žiakov / klientov, vhodnými metodikami a formami odoborných činností

stimulujeme a rozvíjame:

1.

Motoriku, motorickú koordináciu a grafomotoriku

sscppnitra_08.jpg
sscppnitra_09.jpg

2.

Psychomotorický vývin (rozvoj hier, reči, kognitívnych schopností, emocionality, socio-komunikačných schopností)

3.

Špecifické schopnosti

sscppnitra_10.jpg
sscppnitra_11.jpg

4.

Rečové schopnosti v kvalite počúvania i v kvalite vyjadrovania, hovorenia.

5.

Grafickú stránku reči, čítanie a písanie.

sscppnitra_17.jpg
sscppnitra_12.jpg

6.

Kvalitu aktivity, pozornosti, relaxácie a vedomej sebaregulácie - Biofeedback

7.

Poskytujeme komplexnú diagnostiku dieťaťa, žiaka / klienta s NKS s cieľom posúdenia špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, efektívneho nastavenia podporných opatrení s cieľom efektívnych foriem učenia a metód

v škole i v domácom prostredí.

sscppnitra_13.jpg
sscppnitra_16.jpg

8.

Súčasťou našej odbornej činnosti je úzka spolupráca s rodinou, zapožičiavame pomôcky na domáci tréning, pomáhame deťom a rodičom aj doma participovať na efektívnej a systematickej stimulácii a rozvoji dieťaťa, žiaka / klienta.

...s láskou, trpezlivosťou a optimizmom

k efektívnej komunikácii...

sscppnitra_14.jpg

...spoločne zlepšujeme kvalitu života detí...

bottom of page